ZORGBELEID

 

Zorg voor elke leerling :

Individualisatie en differentiatie ... elk kind heeft recht op onderwijsaangepast aan zijn kunnen.
Binnen een leerstofjaarklassensysteem houden we rekening met de mogelijkheden van elke leerlingAangepaste opdrachtencontractwerkenzworden dan aangereikt bij de instructie en verwerking van  leerinhouden en vaardigheden.

Via evaluaties en een uitgebreid leerlingvolgsysteem brengen we de vorderingen van onze leerlingen in kaart. Die vorderingen bespreken we geregeld met de ouders.
Bij lichte leermoeilijkheden schakelen we een zorgleraar in om de leerling tijdelijk te begeleiden binnen of buiten de klas te begeleiden.
Bij grotere leerproblemen vragen we externe hulp, o.a. aan CLBlogopedistGON, ...
Sterke leerlingen en hoogbegaafde leerlingen kunnen de leerstof versneld verwerken en/of leerstof krijgen op hun niveau en aan uitdagende projecten werken binnen de klimopgroep

Het zorgcontinuüm op onze school verloopt in vier fasesDeze worden hieronder beschreven :

http://www.vvkbao.be/sites/www.vvkbao.be/files/page/files/continuum.jpg?time=1425975977


De zorgvisie : 
 

Fase 0 : Brede basiszorg

Deze zorg omvat de zorg die de leerkracht geeft aan zijn leerlingen om te ontwikkelen via een krachtige leeromgevingHet is de preventieve zorg.

De leerkracht zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat en houdt rekening met verschillen tussen leerlingenHet gaat daarbij niet alleen om verschillen in culturele en subculturele achtergrondHet heeft ook te maken met verschillen in fysieke en psychologische ontwikkeling, met verschillen in motivatieleerstijlenleervermogen en talenten. De leerlingen horen ook ruimte te krijgen om hun eigen gender-en seksuele identiteit te ontwikkelenBrede basiszorg betekent dat de leerkracht diversiteit als meerwaarde ziet in een krachtig leerproces.

 

Fase 1 : Verhoogde zorg

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften , is verhoogde zorg nodigEr is een nauwe samenwerking tussen ouders , CLB en school. Voor deze leerlingen wordt de onderwijsomgeving aangepastzodat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen.

De school voorziet extra zorg onder de vorm van remediërendedifferentiërendecompenserende of dispenserende maatregelenafgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingenVanuit deze behoeften wordt gezocht naar oplossingen en manieren van aanpak die kunnen gerealiseerd worden binnen de reguliere werking en omkadering van de school, en in samenwerking met de ouders en de leerling. De leerlingen krijgen extra maatregelen om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgenDeze maatregelen zijn erop gericht dat de leerlingen blijven aansluiten bij de klassengroep.

 

Fase 2 : Uitbreiding van zorg

Voor een kleiner aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg uit fase 1 nietTijdens MDO , gesprek met de ouders en CLB wordt afgesproken welke aanpak de beste is voor de leerlingEr wordt een handelingsplan opgesteld , waarbij het CLB de regie voor het verloop van de handelingsgerichte diagnostiek in hand en heeft en eventuele contacten met externen gemaakt. De school behoudt de regie van de zorg waarbij maatregelen kunnen worden genomen als compenserendispenseren en een individueel aangepast curriculum.

 

Fase 3 : Overstap naar school op maat

Als het zorgaanbod op school en de eventuele ondersteuning door externen onvoldoende antwoord biedt op de (gewijzigdeonderwijsbehoefte van de leerling en de leerling niet langer het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgenkan na overleg met de klassenraadouders en CLB en nadat het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs werd afgeleverd, de school de inschrijving het volgende schooljaar ontbinden.D.w.z dat de leerling overstapt naar een school op maat , meteen meer specifiek aanbod.

De opmaak van een verslag houdt geen automatische overstap in naar een school voor buitengewoon onderwijs.

Verschillende scenario’s worden expliciet aangegeven in het M-decreet :

  • Studievoortgang maken op basis van een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijsmits akkoord van de school.

  • Studievoortgang maken op basis van een individueel aangepast curriculum in een school voor buitengewoon onderwijs van het betreffende type.

  • Studievoortgang maken op basis van het gemeenschappelijk curriculum in een secundaire school voor buitengewoon onderwijs (indien voldaan aan de criteria vooropleidingsvorm 4, met name dat de inzet van paramedischsociaalmedischpsychologisch of orthopedagogisch personeel in een gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen te bereiken en dat de aanpassingen die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven mee¬nemen binnen de context van een gewone school disproportioneel zijn).